Storytelling

Nhà Phố nép vào tươi xanh

“𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑎́𝑜 𝑛𝑢̛́𝑐

𝑁𝑜̛𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̉ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑜 𝑙𝑢̛̣𝑐”..

Nhưng mà đâu phải “đi trốn” chúng ta mới tìm được những khoảng xanh mát để thở. Căn nhà phố Bắc Cầu...

Đọc tiếp